Нов законопроект ще разреши пръскането с аграрни дронове в земеделието

Скоро в България ще бъде възможно използването дронове за пръскане с пестициди и торове в земеделието. Това предвижда законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. България е на челно място сред страните в които ще се приема такъв закон.

Законопроектът има за цел да приведе в съответствие българското законодателство с европейските регламенти, които регулират изискванията за пускането на пазара и използването на продуктите за растителна защита и продуктите за наторяване. Също така, законопроекта урежда въпроса с използването на безпилотни въздухоплавателни средства (дронове) за дейности в земеделието, свързани с растителната защита и използването на препарати за растителна защита чрез тези нови технологии.

Част от условията за разрешено пръскане с дрон ще бъдат:

 • Издаден сертификат за съответствие;
 • Температура на сянка, по-ниска или равна на 25° С;
 • Скорост на вятъра от 1 до 5 м/сек;
 • Влажност на въздуха, по-висока от 50 на сто и др.

Височината, от която се разпръскват продуктите за растителна защита е в пъти по-малка
при дрона, от тази при въздушното пръскане, което се осъществява със самолет или хеликоптер. Това от своя страна значително намалява отвяването на струята на дрона, респективно намалява както количеството необходими продукти за растителна защита, което да постигне оптимален резултат, така също и възможността за попадане на пестициди извън площите, определени за третиране, т.е. в граничещи територии, водни басейни, гори и др.

Използването на дронове за пръскане с пестициди и торове ще има редица ползи за земеделските производители и околната среда. Дроновете ще позволяват по-прецизно и ефективно прилагане на препаратите, което ще доведе до намаляване на разходите, увеличаване на добивите и съхраняване на почвената плодородност. Дроновете ще спомогнат и за намаляване на последиците от използването на пестициди за здравето на хората и животните, както и за намаляване на замърсяването на водите и въздуха.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията е отворен за обществено обсъждане до 15 март 2024 г.. Всички заинтересовани могат да изразят своето мнение и да дадат своите предложения по законопроекта.

Мотиви

С предлаганите нормативни промени се цели разрешаването на един основен проблем, свързан с възможността за употреба на безпилотни въздухоплавателни средства (дронове) за дейности в земеделието, свързани с растителната защита и използването на препарати за растителна защита чрез използването на тези нови технологии.

В Закона за защита на растенията (ЗЗР) са уредени два вида пръскане – въздушно и наземно. Безпилотните въздухоплавателни средства (дронове) не могат да бъдат причислени към нито един от тези два вида, което създава празнота в съществуващата правна уредба по отношение на използването на продукти за растителна защита. Чрез тези нови технологии се осигурява намаляване на вредните последици от използването на пестициди и осигуряване на възможност за развитие на така нареченото прецизно земеделие, чиято крайна цел е използването на възможно най-щадящите методи и технологии, позволяващи постигане целите на растителната защита и същевременно намаляване на количествата използвани пестициди, респективно вредните въздействия от тях.

Целите, които ЕС поставя и в рамките на Зелената сделка, са свързани с насърчаване на прецизното земеделие и намаляване използваните количества препарати за растителна защита. Използването на безпилотни въздухоплавателни средства за пръскане с пестициди осигурява постигането на тези цели. Това се дължи на изключително прецизната технология, която се използва за целта. В изследване, проведено в края на 2021 г. и финансирано от Европейската комисия, свързано с оценката на Директива 2009/128/ЕО и възможната нейна ревизия, се заключава, че няма да е необходима дерогация за пръскане с дронове, както и всеки друг вид пръскане, ако инструментът, с който се пръска, е на не повече от 2 метра от растението, което се третира. За разлика от въздушното пръскане, за което европейското законодателство е въвело забрана и е предоставило на държавите членки да определят процедурите за допускане на изключения от тази забрана, пръскането с дрон има редица преимущества, а именно:

 • Височината, от която се разпръскват продуктите за растителна защита е в пъти по-малка при дрона, от тази при въздушното пръскане, което се осъществява със самолет или хеликоптер. Това от своя страна значително намалява отвяването на струята на дрона, респективно намалява както количеството необходими продукти за растителна защита, което да постигне оптимален резултат, така също и възможността за попадане на пестициди извън площите, определени за третиране, т.е. в граничещи територии, водни басейни, гори и др.
 • Техническите характеристики и възможности на дроновете, предназначени за използване в земеделието, позволяват третирането само на част от растенията (прим. заразени огнища), което спомага за ограничаване на площите, върху които се използват пестициди и бързото ограничаване на заразите по растенията.
 • При съпоставка с наземното пръскане, което се извършва на до около 1.5 метра над растенията, а при третиране на овощни насаждения понякога до 7 метра височина, пръскането с дрон позволява оптимално третиране на растенията от разстояние 2 метра височина над обработваните растения, което практически ги изравнява с пръскането с наземна селскостопанска техника, но в същото време налягането, което дронът осигурява, позволява много по-ефективно опръскване на всички части от растението, включително най-ниските и то с използване на по-малки количества продукти за растителна защита, което прави третирането с дрон в пъти по-ефективно и в същото време по-щадящо не само от въздушното пръскане, но и от наземното такова.
 • Предимствата от използването на дрон за обработка на растения е продукти за растителна защита са още по-осезаеми при пръскането на овощни дръвчета. При тези култури наземното пръскане насочва струята нагоре и за да третира максимално всички части от короната на дървото е необходимо създаването на много по-силна струя, респективно използването на по-голямо количество пестициди, което много ефективно се избягва при използването на дрон. Това е така заради прецизната технология, използвана при дроновете, като възможността за разпознаване на короните, позволяваща прецизно насочване на струята, облитане непосредствено над растенията/дърветата, създавайки налягане, което насочва струята там, където е необходима, а именно в короните на дърветата, ограничавайки ненужното разпръскване на пестициди, засягащи съседни територии.
 • Други преимущества при пръскането с дрон, произтичат от техническите възможности на внедрените технологични решения, осигуряващи постоянна височина на летене на дрона, респективно разпръскване на препаратите за растителна защита, която се запазва дори при маневриране. Именно тази прецизност на технологията и възможността за създаване на топографски карти на терена, позволява, дори при маневриране, дронът да не излиза от рамките на зададената площ, което гарантира, че пестициди няма да бъдат разпръсквани дори на минимална част от граничните територии. Нещо повече, тази прецизност на технологията, позволява на дрона да следва релефа на терена и да прецизира височината съобразно земната повърхност, което е изключително полезно при пресечени и труднодостъпни терени, като дори и при тях височината се запазва константна, считано от височината на насажденията.
 • Не на последно място, следва да се имат предвид и нулевите вредни емисии при работата с дрон. Захранването с електричество осигурява необходимата мощност, като в същото време дронът не отделя вредни емисии, каквито несъмнено отделя всяка друга наземна техника, а така също и техниката за въздушно пръскане.
 • Използването на дронове за третиране на растенията с продукти за растителна защита позволява пръскането да се извършва и през тъмната част от денонощието, което от своя страна намалява в пъти потенциалната възможност за вредно въздействие върху пчелите, тъй като те са активни през светлата част на денонощието. Това е още една стъпка към осигуряване на защита на пчелните семейства, които все повече намаляват и биват засегнати при въздушното и наземното пръскане, които могат да се извършват почти изцяло само през светлата част на денонощието, когато са активни и пчелите, което увеличава риска от тяхното неблагоприятно засягане и отравяне.

Ползите от използването на дрон за пръскане, вместо въздушно и наземно пръскане, са свързани също и с опазване на водните ресурси. От една страна, защото дроновете се нуждаят от значително по-малки количества вода, за да постигнат оптимален резултат, което освен, че пести вода е и изключително ефективно и полезно за райони с ограничени водни ресурси, но също така намалява количеството използвана, респективно замърсена с пестициди вода. По този начин се ограничава и поливането и/или отичането на вода, замърсена с пестициди, която в резултат на това да попадне както в подпочвени води, така също и в откритите водни басейни и по този начин да причини по-мащабни замърсявания и отравяне на околната среда.

Не на последно място, използването на дронове в обсъжданите дейности практически изключва възможността за вредно въздействие върху хората, които извършват пръскането. Това се постига, тъй като този тип системи се управляват дистанционно, включително по предварително зададени параметри, което изключва необходимостта от присъствие на хора в непосредствена близост до обработваните площи, а по този начин напълно изключва възможността за въздействие на продуктите за растителна защита върху хората, управляващи тези процеси. Постигането на такова ограничение е на практика невъзможно, както при въздушното, така и при наземното пръскане, поради необходимостта от непосредственото управление от хора на наемната техника, самолетите и хеликоптерите, което изисква физическо присъствие в машината, съответно физическо съприкосновение на човека със създаващия се при пръскането „облак“ – струя от фини капки, съдържащи продукти за растителна защита.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 124 от Закона за защита на растенията. Министерският съвет одобрява Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, с оглед намаляване на рисковете и въздействието на тяхната употреба върху здравето на хората и околната среда и насърчава разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи. В чл. 125, ал. 3, т. 2 от ЗЗР като изрична мярка за опазване от въздействието на пестициди на водната среда (повърхностни и подземни води) и на питейната вода е посочено даването на предимство на най-ефикасните техники за прилагане като използването на оборудване за прилагане на продукти за растителна защита с ограничено отнасяне на струята, по-специално за култури като хмелни насаждения, овощни градини и лозя. Съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗЗР с цел постигане на устойчива употреба на пестициди Министерството на земеделието и храните насърчава разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи и техники.

С Решение № 571/13.08.2020 г. на Министерския съвет е приет актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България. В него е посочено, че за да се намали зависимостта от употреба на пестициди, се поставят две основни цели, в които са включени „Намаляване на рисковете и въздействието от употреба на пестициди върху здравето на хората и върху околната среда, в т.ч. защита на хората’4 и „защита на жители и минувачи в зони, в които се използват пестициди – чрез предотвратяване и/или намаляване на експозицията на посочените лица на въздействието на пестициди’4. В тази връзка Националният план препоръчва използването на наземна техника и свеждане до минимум на въздушното пръскане.

С предлаганите законодателни промени се постига изпълнението на тези цели, както и на разпоредбите на закона, уреждащи принципа за разработване и въвеждане на иновативни технологии в земеделието.

 

Предварителна оценка на въздействието
Елементи на оценкатаАргументация
Основания за законодателната инициативаВ действащото законодателство е налице празнота по отношение на използването на продукти за растителна защита чрез нови технологии, чиято крайна цел е използването на възможно най-щадящите методи и технологии, позволяващи постигане целите на растителната защита и същевременно намаляване на количествата използвани пестициди, респективно вредните въздействия от тях. С предлаганите нормативни промени се създава ред за използване на безпилотни въздухоплавателни средства (дронове) като специализирана техника и оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, наред с въздушното и наземното пръскане. По този начин се създава възможност за използване на тези нови и модерни технологии, които имат редица преимущества, свързани както с техните технически характеристики и възможности, така и с тяхната ефективност и ниско ниво на вредно въздействие. В редица европейски държави вече се използва потенциалът на подобни интелигентни технологии. В следствие на подобни проекти, Европейският парламент, още в началото на 2019 г., обръща внимание на „потенциала на използването на интелигентни технологии и прецизно земеделие като начин за по- добро разпръскване на препаратите за растителна защита“.
Заинтересовани групи
 • Земеделските стопани;
 • Лицата, които употребяват продукти за растителна защита;
 • Професионалните потребители на продукти за растителна защита;
 • Българската агенция по безопасност на храните.
Равно третиране от държавата и балансирано демографско развитие
Анализ на разходи и ползиЗа прилагането на предлаганите промени не са необходими допълнителни финансови средства.
Ползите са свързани с:
 • внедряване на нова технология, повишаваща икономическата, социалната и екологичната ефективност при прилагане на продукти за растителна защита;
 • ориентиране на българското земеделие към иновативни и съвременни световни тенденции;
 • одобряване на процесите за опазване на околната среда.
Административна тежест и структурни промениС приемането на законопроекта не се предвиждат административни промени като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.
Не са необходими административни промени като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.
Въздействие върху нормативната базаНеобходимо е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със закона.
Не са необходими промени в други закони.
Равно третиране от държавата и балансирано демографско развитиеПредложените мерки не биха оказали влияние върху равното третиране на гражданите и демографското развитие в Република България.