Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

След влизането в сила на Регламент 2019/947 относно изискванията за управление на дронове (безпилотни летателни системи) се въведоха и две нови понятия – оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот. Какви са основните разлики и отговорностите на всеки и трябва ли да се регистрирате като опрератор или да имате свидетелство за летателна провоспособност?

Оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот

Оператор на БЛС

Всяко лице или организация, които използват или възнамеряват да използват БЛС могат да бъдат оператори. Операторът на БЛС поема цялата отговорност за дейността, включително регистрирането като оператор и сключването на застраховка. В случай, че операторът няма лично да управлява, притежаваните от него БЛС, то тогава не е необходимо да има свидетелство за летателна правоспособност.

Регистрация – всеки оператор се регистрира онлайн към националния надзорен орган. За Република България това е „Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”. След регистрация всеки оператор получава идентификационен номер (ИН), който изглежда по следния начин – BGR123456789abcdxyz, като последните три знака са тайни и не бива да се разпространяват. Операторът е длъжен да сложи този ИН (без последните три знака) на всеки дрон, който ще използва. Номерът трябва да е на видимо място, лесно четим и неизтриваем.

За да се регистрирате като оператор, трябва да отидете на следния адрес:
https://drones.caa.bg/

След това кликвате меню „Вход” в горния ляв ъгъл и въвеждате необходимите данни.

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

Пилот на БЛС

Пилот на БЛС се нарича всяко лице, което управлява БЛС, без непременно да го притежава или да го е наел. Пилотът не носи отговорност за ИН и за застраховката на управляваната от него/нея БЛС, но е препоръчително да проверява за тяхното наличие преди полет. Пилотът е длъжен да притежава свидетелство за летателна провоспособност.

Свидетелство за летателна проваспособност – на всеки пилот се назначава идентификационен номер със следния формат – BGR-RP-123456789abc. След преминаване на онлайн обучение в националния надзорен авиационен орган на страната (за България – „Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”), пилотът трябва да издържи изпит и тогава получава свидетелство със своя идентификационен номер.

Системата за онлайн обучение на пилоти, може да намерите на този линк: https://x-tesla.caa.bg/home

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

В случай, че операторът и пилотът са едно и също лице е важно да се знае, че двата типа идентификационни номера не са взаимозаменяеми.

Подробна информация относно регистрацията на оператори на БЛС и обучението на пилоти може да намерите на страницата на „Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.

За кой вид дронове трябва да имаме регистрация или сертификат?

Дронове, изискващи сертификат за пилот

Свидетелство за летателна провоспособност е необходимо, когато БЛС, която управлявате попада в:

  • подкатегория А1 (извършване на полети над хора, но не множество хора).
  • подкатегория А3 (извършване на полети далеч от хора).

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

Дронове, изискващи регистрация като оператор

Това са всички дронове, които отговарят на следните параметри:

  •  тегло под 250 гр., има камера или сензори, улавящи лични данни, не отговаря на Директива 2009/48/EC за детските играчки (т.е. не е детска играчка).
  • тегло над 250 гр.

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

Дронове, които не изискват регистрация като оператор

Тези БЛС, отговарят на следните характеристики:

  • тегло под 250 гр., няма камера или сензори, улавящи лични данни.
  • тегло под 250 гр., отговаря на Директива 2009/48/EC за детските играчки (т.е. е детска играчка), независимо дали има камера или други сензори.

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?

Къде може да се лети с дрон?

Важно е преди всеки полет да проверите дали районът, над който ще летите с дрон попада в някоя от географските зони на БЛС. За целта сайтът на ГД ГВА има т.нар. интерактивна карта, показваща зоните, в които полетите на БЛС са забранени или ограничени.

Червени зони  – полетите на БЛС в тези зони са забранени до височина 150 метра. Полети в тези зони могат да се изпълнят само след специално разрешение на ГД ГВА.

Сини зони  – полетите на БЛС в тези зони са разрешени при следните условия:

  •  в населени места – могат да се изпълняват полети само на височини до 50 m над земната повърхност и/или 10 m над сградите, която от двете стойности е по-висока.
  • извън населени места – могат да се изпълняват полети само на височини до 50 m над земната повърхност.

За изпълнението на полети с БЛС на други височини до 120 m е необходимо да имате специално разрешение от ГД ГВА.

Нужен ли ми е сертификат за управление на дрон?