Skip to content

💬 Тел./Whatsapp/Viber: +359 876 99 61 67 / [email protected]

👁‍🗨 гр. София бул.Тодор Каблешков 69

ОБЩИ УСЛОВИЯ – АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМА

I. ОРГАНИЗАТОР НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

 • Настоящата афилиейт (партньорска) програма се организира от „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков” 69, наричано по-долу Организатор.

II. ОБХВАТ НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

 • Афилиейт програмата се осъществява спрямо разпоредбите, които се съдържат в настоящите по-долу Общи условия;  

 • Всички участници в афилиейт програмата са длъжни да спазват Общите условия;

 • Общите условия изпълняват функцията на декларация (договор), с която афилиейт партньорът, наричан по-долу Партньор, и всички участници в програмата декларират, че са запознати с условията и че ги приемат изцяло и без възражения; 

 • Организаторът на афилиейт програмата си запазва правото да променя Общите условия, като обяви този факт публично на своя сайт – www.drones.bg

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • Право на участие в програмата има всяко юридическо или физическо лице, включително чуждестранни граждани на територията на Република България и имат регистриран профил на уебсайта www.drones.bg

 • Всяко физическо лице, което иска да участва в афилиейт програмата, трябва да има навършени 18 години;

 • Служителите на drones.bg, както и свързани лица (съгласно Търговския закон), нямат право на участие в афилиейт програмата.

IV. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 • Афилиейт програмата представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което се съгласява да изпълнява функцията на Партньор; 

 • Сътрудничеството се изразява в създаване на уникален промоционален код от страна на Организатора на Партньора, като последният се задължава да го лансира и чрез него да генерира продажба на продуктите на „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД;

 • Лансирането на уникалния промоционален код се изразява в разпространяване по имейл, публикуване в собствените профили на Партньора в канали като форуми, блог, социални мрежи и подобни, като те следва да бъдат предварително конкретизирани и одобрени от Организатора;

 • Партньорът няма право да рекламира своя промоционален код чрез платени (спонсорирани) реклами (сърч или дисплейна) в социалните мрежи и търсачки като Google, Bing, Yahoo! и други подобни;

 • Потребителите, които използват промоционалния код на Партньора, ще получават 2% отстъпка от поръчката на какъвто и да е продукт в www.drones.bg, включително и промоционален;

 • Даден потребител може да използва промоционалният код многократно;

 • Партньорът на Организатора ще получава комисионна в размер на 2% от стойността на поръчките на потребителите, които са използвали неговия уникален промоционален код за онлайн покупки и закупената от тях стока не е била върната в 30-дневен срок, съгласно ЗЗП /Закона за защита на потребителите/;

 • Комисионната се натрупва в профила на Партньора единствено за покупки, направени онлайн на www.drones.bg, при които е използван неговия уникален промоционален код. Натрупаната комисионна в профила на Партньора ще бъде изплащана на последния по банков път, в български лева, на месечна основа и при натрупана минимална сума в размер на 500 лева;

 • Всеки Партньор може да следи колко пъти е бил използван неговия промоционален код, както и каква е натрупаната комисионна до момента, в личния си акаунт на www.drones.bg;

 • Партньорът е задължен да предостави на Организатора банкова сметка (IBAN), на която ще се превежда натрупаната комисионна. Данните се изпращат на имейл: [email protected];

 • Организаторът не носи отговорност за предоставянето на сгрешени данни от страна на Партньора;

 • Изплатената на Партньора комисионна не е освободена от данък. Партньорът се задължава да бъде изряден пред органите на НАП България и сам да декларира печалбите си от участието си в афилиейт програмата; 

 • Партньорите нямат право да използват уникалния промоционален код в собствените си поръчки, които правят в www.drones.bg;  

 • Подвеждането на потребителите по отношение на стойността на отстъпката и/или обещаването на фалшиви отстъпки, по-големи от 2%, води до незабавно спиране на промоционалния код на Партньора.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНКА

 • Регистрациите се считат за валидни, когато регистрираните лица (Партньори) отговарят едновременно на следните условия: да са изпълнили всички условия по отношение на правото на участие, както е посочено в глава III от Общите условия, уникалният код на Партньора трябва да се използва в поне една поръчка, направена и платена от клиент през сайта на www.drones.bg

 • С участието си в афилиейт програмата Партньорите изрично се съгласяват личните им данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на договореностите и по изпълнение на афилиейт програмата;

 • Организаторът се задължава да не разкрива пред трети лица личните данни на Партньора, с изключение на търговските дружества, участващи в организирането на афилиейт програмата. На Партньорите на афилиейт програмата се гарантират правата, предвидени в ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата и обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ / ЗАБРАНИ

 • Партньорът се задължава да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност и доверие и съгласно нормативната уредба в Република България и ЕС;

 • Партньорът се задължава да спазва всички законови рамки. Не се допуска уронване престижът и авторитетът на Организатора и неговите партньори;

 • Не се допуска представянето на промоционалния код от Партньора, предоставен му от Организатора, в среда с неблагоприлично съдържание. Партньорът се задължава да представя промоционалния код в контекст (съдържание), който не противоречи на обществените морални, етични и законови норми;

 • В случаите, когато промоционалният код се представя във видео съдържание, е необходимо да се осъзнава социалната отговорност и влиянието, което оказва авторът на видеото върху аудиторията си; 

 • Необходимо е да се зачитат общочовешките ценности и културното многообразие;

 • Не се допуска разпространяването на промоционалния код в контекста на политически и религиозни теми, както и на такива със сексуален характер;

 • Необходимо е да се зачитат неприкосновеността на личния живот и достойнството на останалите;

 • Партньорът се задължава да представя промоционалния код по начин, който да не злепоставя конкретни лица или компании;

 • Партньорът се задължава при разпространението на промоционалния код да уточни компанията издател – „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД; 

 • В случаите, когато промоционалният код се споделя във видео съдържание, създадено от Партньора,  е задължително да се остави първи pin-ат (закачен) коментар под видео съдържанието с цел предизвикване на дискусия, свързана с ползата, която промоционалният код носи;

 • След запис е необходимо видео съдържанието да се изпрати за преглед и одобрение към Организатора, минимум два работни дни преди публикуването му в интернет. Видеото се изпраща на имейл адрес: [email protected]

 • При необходимост за визуализация на логото на drones.bg, Партньорът може да използва наличните ресурси на този линк и да се запознае с политиката за визуално представяне на „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД; 

 • Организаторът си запазва правото да преценява кое видео съдържание да сподели в своите социални канали и интернет сайт;

 • Сравнението на „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД или предлаганите от нея продукти с други компании е недопустимо;

 • Пример: Цените в Drones.bg са по-изгодни от тези в Х;  

 • Злепоставянето както на партньори, така и на конкуренти на „СМАРТТЕХ – 19” ЕООД е недопустимо;

 • Пример: Служителите в “Х” са недружелюбни, затова си поръчайте продукта от Drones.bg; 

 • Пример: Продукт X не става за нищо, по-добре си вземете продукт Y;

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Отстъпката се изчислява единствено и само за поръчаните продукти, но не и за транспортни такси, услуги и прочее;

 • Отстъпката се изчислява от крайната сума на продукта с ДДС;

 • Отстъпката от 2% важи и за промоционални стоки;

 • Организаторът си запазва правото да променя условията и продължителността на афилиейт програмата, като ги обяви публично на сайта си www.drones.bg

 • Участниците – Партньори и потребители, използващи промоционалния код, се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия;

 • Настоящата афилиейт програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.

 • За въпроси, свързани с афилиейт програмата, или нужда от експертна консултация, моля, пишете на: [email protected]

 
Искате ли да ви уведомим?Ще ви информираме, когато продуктът стане наличен. Моля, оставете вашия валиден имейл адрес.